Skip to main content

Struktūros

M.Gzegozevskis...About 3 minGo programavimo kalbaGo

Struktūros dar žinomos kaip įrašas

Duomenims saugoti vietoje įprastų kintamųjų naudojimo yra numatyta struct žodis sukurti įraša kuriama bus saugoma daugiau nei vienas laukas
Pavyzdžiui norint saugoti adresą galima sukurti struktūrą kuri saugos visus adresui reikalingus duomenis:

 type Address struct {
   name string 
   street string
   city string
   state string
   Pincode int
}

Supaprastintas variantas tos pačios adreso struktūros:

type Address struct {
  name, street, city, state string
  Pincode int
}

Programoje struktūros kintamieji naudojami kaip įprasti kintamieji:

var adresas Address

Pavyzdys naudojant struktūrą:

package main
 
import "fmt"
 
// Defining a struct type
type Address struct {
  Name  string
  city  string
  Pincode int
}
 
func main() {
 
  // Declaring a variable of a `struct` type
  // All the struct fields are initialized
  // with their zero value
  var a Address
  fmt.Println(a)
 
  // Declaring and initializing a
  // struct using a struct literal
  a1 := Address{"Akshay", "Dehradun", 3623572}
 
  fmt.Println("Address1: ", a1)
 
  // Naming fields while
  // initializing a struct
  a2 := Address{Name: "Anikaa", city: "Ballia",
                 Pincode: 277001}
 
  fmt.Println("Address2: ", a2)
 
  // Uninitialized fields are set to
  // their corresponding zero-value
  a3 := Address{Name: "Delhi"}
  fmt.Println("Address3: ", a3)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

{ 0}
Address1: {Akshay Dehradun 3623572}
Address2: {Anikaa Ballia 277001}
Address3: {Delhi 0}

Kaip pasiekti struktūros laukus įprastai naudojamas taškas:

package main
 
import "fmt"
 
// defining the struct
type Car struct {
  Name, Model, Color string
  WeightInKg     float64
}
 
// Main Function
func main() {
  c := Car{Name: "Ferrari", Model: "GTC4",
      Color: "Red", WeightInKg: 1920}
 
  // Accessing struct fields
  // using the dot operator
  fmt.Println("Car Name: ", c.Name)
  fmt.Println("Car Color: ", c.Color)
 
  // Assigning a new value
  // to a struct field
  c.Color = "Black"
   
  // Displaying the result
  fmt.Println("Car: ", c)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

Car Name: Ferrari
Car Color: Red
Car: {Ferrari GTC4 Black 1920}

Rodyklės į struktūras naudojamos pavyzdžiui:

package main
 
import "fmt"
 
// defining a structure
type Employee struct {
  firstName, lastName string
  age, salary int
}
 
func main() {
 
  // passing the address of struct variable
  // emp8 is a pointer to the Employee struct
  emp8 := &Employee{"Sam", "Anderson", 55, 6000}
 
  // (*emp8).firstName is the syntax to access
  // the firstName field of the emp8 struct
  fmt.Println("First Name:", (*emp8).firstName)
  fmt.Println("Age:", (*emp8).age)
}

Supaprastinti rodyklės naudojimą galima naudojant tašką vietoje (*emp8).firstName naudosime emp8.firstName:

package main
 
import "fmt"
 
// Defining a structure
type Employee struct {
  firstName, lastName string
  age, salary     int
}
 
// Main Function
func main() {
 
  // taking pointer to struct
  emp8 := &Employee{"Sam", "Anderson", 55, 6000}
 
  // emp8.firstName is used to access
  // the field firstName
  fmt.Println("First Name: ", emp8.firstName)
  fmt.Println("Age: ", emp8.age)
}

Vidinės struktūros (Nested Structures)

Aprašomos kaip įprastai struktūra, bet esminis skirtumas jog viena struktūra priklausoma nuo kitos pavyzdžiui:

type struct_name_1 struct{
 // Fields
} 
type struct_name_2 struct{
 variable_name struct_name_1
}

Pavyzdys 1. naudojant vidinę struktūrą:

package main
 
import "fmt"
 
// Creating structure
type Author struct {
  name  string
  branch string
  year  int
}
 
// Creating nested structure
type HR struct {
 
  // structure as a field
  details Author
}
 
func main() {
 
  // Initializing the fields
  // of the structure
  result := HR{
   
    details: Author{"Sona", "ECE", 2013},
  }
 
  // Display the values
  fmt.Println("\nDetails of Author")
  fmt.Println(result)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

Details of Author
{{Sona ECE 2013}}

Pavyzdys 2. naudojant vidinę struktūrą:

package main
 
import "fmt"
 
// Creating structure
type Student struct {
  name  string
  branch string
  year  int
}
 
// Creating nested structure
type Teacher struct {
  name  string
  subject string
  exp   int
  details Student
}
 
func main() {
 
  // Initializing the fields
  // of the structure
  result := Teacher{
    name:  "Suman",
    subject: "Java",
    exp:   5,
    details: Student{"Bongo", "CSE", 2},
  }
 
  // Display the values
  fmt.Println("Details of the Teacher")
  fmt.Println("Teacher's name: ", result.name)
  fmt.Println("Subject: ", result.subject)
  fmt.Println("Experience: ", result.exp)
 
  fmt.Println("\nDetails of Student")
  fmt.Println("Student's name: ", result.details.name)
  fmt.Println("Student's branch name: ", result.details.branch)
  fmt.Println("Year: ", result.details.year)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

Details of the Teacher
Teacher's name: Suman
Subject: Java
Experience: 5

Details of Student
Student's name: Bongo
Student's branch name: CSE
Year: 2

Pavyzdys 3. naudojant vidinę struktūrą:

package main
 
import (
  "fmt"
)
 
type Address struct {
  Street   string
  City    string
  State   string
  PostalCode string
}
 
type Person struct {
  FirstName string
  LastName string
  Age    int
  Address  Address
}
 
func main() {
  p := Person{
    FirstName: "John",
    LastName: "Doe",
    Age:    30,
    Address: Address{
      Street:   "123 Main St",
      City:    "Anytown",
      State:   "CA",
      PostalCode: "12345",
    },
  }
 
  fmt.Println(p.FirstName, p.LastName)
  fmt.Println("Age:", p.Age)
  fmt.Println("Address:")
  fmt.Println("Street:", p.Address.Street)
  fmt.Println("City:", p.Address.City)
  fmt.Println("State:", p.Address.State)
  fmt.Println("Postal Code:", p.Address.PostalCode)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

John Doe
Age: 30
Address:
Street: 123 Main St
City: Anytown
State: CA
Postal Code: 12345

Anoniminės struktūros:

variable_name := struct{
// fields
}{// Field_values}

Pavyzdys 1. naudojant anoniminę struktūrą:

package main
 
import "fmt"
 
// Main function
func main() {
 
  // Creating and initializing
  // the anonymous structure
  Element := struct {
    name   string
    branch  string
    language string
    Particles int
  }{
    name:   "Pikachu",
    branch:  "ECE",
    language: "C++",
    Particles: 498,
  }
 
  // Display the anonymous structure
  fmt.Println(Element)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

{Pikachu ECE C++ 498}

Anoniminiai laukai struktūrose

Pavyzdžiai kaip atrodo struktūros:

type strukturos_vardas struct{
  int
  bool
  float64
}
type duomenys struct{
  int
  int
}
type studentas struct{
 vardas int
 kaina int
 string
}

Pavyzdys 1. naudojant anoniminius laukus struktūrose:

package main
 
import "fmt"
 
// Creating a structure
// with anonymous fields
type studentas struct {
  int
  string
  float64
}
func main() { 
  // reikšmių priskyrimas anoniminiams laukams
  petras := studentas{987114, "Petras", 30.99}
 
  // Atvaizduoti studento struktūros duomenis
  fmt.Println("Studento id : ", petras.int)
  fmt.Println("Studento vardas : ", petras.string)
  fmt.Println("Kurso kaina : ", petras.float64)
}

Ekranas bus išvestas rezultatas:

Studento id : 987114
Studento vardas : Petras
Kurso kaina : 30.99
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8